Watching
Bookmark

Call Me Detective Incense

Zai Xia Yi Zhu Xiang In The Next Joss Stick Зови меня детектив Ладан
Status: Ongoing Studio: Released: 2022 Country: Chinese Type: TV Director: A Mi [阿弥] Starring: Wang Jun Ren (1990), Zhang Ya Qian (2002)
Synopsis

Adapted from the webcomic “Call Me Detective Incense” (在下一炷香) by Amy (阿弥).